Forretningsbetingelser

ADVORA LAW FIRM er etableret på følgende adresse:​

Niels Juels Gade 5,1
1059 København K
Danmark

CVR nr. 42221252

Beskikkelse

ADVORA LAW FIRM er et  advokatanpartsselskab stiftet i henhold til dansk lovgivning. Alle advokater i ADVORA er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne er dermed underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler jf. Retsplejelovens § 126. De særlige regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.​​

Klientkonto

Klient konto i Sydbank A/S

‍Reg.nr. 7681
Konto nr. 5667084​

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. 745.000 kr.) pr. indskyder. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.fs.dk.

Forsikring

ADVORA LAW FIRM har for alle selskabets advokater tegnet ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet:

HDI GLOBAL SPECIALTY DANMARK

Indiakaj 6, 1. Sal

DK-2100 København Ø

CVR.nr.: 41 26 86 38

E-mail: info-dk@hdi-specialty.com

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVORA LAW FIRM, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Salær


Salæret fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang og aftales med klienten. Ved påbegyndelsen af en sag vil ADVORA LAW FIRM efter anmodning oplyse klienten om honorarets størrelse, såfremt det er muligt. I de tilfælde, hvor honoraret ikke oplyses, vil beregningsmåden, f.eks de timepriser der anvendes, blive oplyst. Klienter, som måtte være forbrugere, får oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.​


Klage​

Klienter kan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail:  klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.