top of page

Landsskatteretten: Skat af bitcoins i sameje skal fordeles ligeligt mellem ægtefæller

Advokat Niels Gade-Jacobsen fik den 12. oktober 2020 medhold i to sager for Landsskatteretten om beskatning af Bitcoins i sameje og senest i en tredje sag den 17. februar i 2021.


Skattestyrelsens hidtidige praksis

Skattestyrelsen har normalt haft den praksis, at ejerskabet mellem ægtefæller i det store hele accepteres ud fra ægtefællernes forklaring, med mindre, at der var objektive forhold, som talte imod, sålænge begge ægtefæller var skattepligtige til Danmark.


Dette er en mangeårig praksis og skyldes en grundlæggende forståelse af, at de økonomiske anliggender ægtefæller imellem i høj grad er baseret på mundtlige aftaler. En række bestemmelser i kildeskatteloven forudsætter også en sådan praksis, f.eks. anses et salg af et aktiv mellem to ægtefæller normalt ikke for et skattemæssigt salg, men som en overdragelse, hvorefter den ægtefælle, som køber eller får et aktiv af den anden ægtefælle blot indtræder i den afstående ægtefælles skatteforhold.


I relation til kryptovaluta fremstod Skattestyrelsens praksis dog meget restriktiv, hvilket i flere tilfælde medførte, at den ene ægtefælle blev beskattet med topskat af indkomsten fra salg af kryptovaluta, selvom ægtefællerne havde en aftale om, at aktivet tilhørte den anden ægtefælle.


Landsskatterettens afgørelser

Landsskatteretten har nu i flere afgørelse afgjort, at at tab og gevinst på kryptovaluta købt fra fælles midler (fælles konto) og efter fælles aftale skal fordeles ligeligt mellem ægtefællerne – også selvom det betyder, at begge ægtefæller kommer under topskattegrænsen og dermed helt undgår topskat.


Det spillede heller ikke nogen rolle, at en af ægtefællerne i et tidligere indkomstår havde selvangivet hele indkomsten fra Bitcoins i sin egen årsopgørelse, idet der, som Landsskatteretten anfører, tidligere har hersket tvivl om, hvordan kryptovaluta beskattes og indberettes korrekt, og klagerens indberetning kunne derefter ikke tillægges afgørende vægt.


Da det afgørende moment i alle sagerne derimod var, at de omhandlede kryptovalutaer var købt fra en fælles konto, må afgørelserne antages også at have betydning for ugifte samlevende med fælles konto.


Hvordan det forholder sig, hvis aktivet ikke er købt fra en konto med fællesmidler er uafklaret. Det er må derfor anbefales, at ejerskabsforholdene i givet fald fastholdes ved en skriftlig aftale.Har Landsskatterettens afgørelser betydning for dig?

Har du og din ægtefælle/samlevende investeret i kryptovaluta for fælles midler, eller påtænker I at gøre det? Og er I i tvivl om, hvordan I skal indberette det til Skattestyrelsen, eller har styrelsen nægtet jer en ligelig fordeling af tab og gevinst?


Så er du/I velkomne til at kontakte advokat og partner i ADVORA Niels Gade-Jacobsen, der siden 2014 har rådgivet om beskatning af Bitcoins og anden kryptovaluta, og som er en af Danmarks førende advokater inden for området.

Recent Posts

See All

Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?

I en pressemeddelelse af 8. juni 2021 oplyser Skatteministeriet, at Skattelovrådet anmodes om at se nærmere på reglerne for kryptovaluta. Der findes ikke i dag særskatteregler rettet mod kryptovaluta.

Comments


bottom of page